top of page

Acerca de

Podepisování muže

Smluvní přepravní podmínky

1.     Tuto přepravní smlouvu je dopravce povinen vykonat s krajní péčí o zásilku a současně je povinen dodržovat sjednané podmínky přepravy či pokyny, které obdrží dopravce od objednavatele přepravy, a odpovídá za vzniklé škody na zásilce od okamžiku zahájení nakládky.


2.     Dopravce je povinen vykonat přepravu zásilky s maximální potřebnou péčí tak, aby zásilka byla vystavována co nejmenším rizikům při přepravě, zvlášť volit pečlivě způsob přepravy, výběr typů vozidla, trasu přepravy, v případě potřeby posádku vozidla 2-členou a místa pro zastavení vozidla, a dle charakteru zásilky zabezpečit ochranu zásilky při zastavení vozidla. Dopravce musí vždy zásilku považovat za velmi cenou, pokud není výslovně objednatelem uvedeno jinak.


3.     Dopravce se zavazuje mít platné pojištění odpovědnosti dopravce pro daný druh přepravy, které kryje plně jeho odpovědnost, minimálně však do částky 6 milionů korun, včetně pohřešování zásilky či její části a pojištění čl. 24 Úmluvy CMR. Dopravce je povinen za objednavatele uvést do nákladního listu CMR doložku pro čl. 24 Úmluvy CMR do výše uvedené hodnoty zásilky, jinak uvede částku 10 milionů korun.


4.     Dopravce prohlašuje, že je schopen tuto přepravu provést za sjednaných podmínek a že splňuje, zná a bude dodržovat všechny zákonné předpisy dotčených zemí pro řádné vykonání mezinárodní přepravy, jinak je povinen uhradit objednateli vzniklé škody.


5.     Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být k nákladu nic doloženo nebo zboží přeloženo na jiné vozidlo. Současně dopravce nesmí bez písemného souhlasu objednatele použít k provedení přepravy
subdodavatele či pomocníka.


6.     Dopravce má povinnost být účasten nakládky a vykládky, zkontrolovat počet kusů a označení zásilky, zjevný stav zásilky, obalu zásilky a způsob uložení zásilky na vozidle. V případě, že nebude moci dopravce toto provést, tak dopravce ihned na nakládce či ihned na vykládce informuje objednatele a ihned učiní písemnou výhradu do nákladního listu CMR, nikoli pouze čísly, ale slovně s odůvodněním. Stejně tak, bude dopravce postupovat při špatném uložení zásilky, kde nejdříve upozorní odesilatele a pokud odesilatel nepřeloží zásilku, tak informuje dopravce objednatele a učiní ihned na nakládce písemnou výhradu do nákladního listu CMR. Nákladní list CMR vyplňuje dopravce dle pokynů objednatele a pokud dopravci nepředal nákladní list CMR odesílatel, tak ho na vlastní náklady předloží odesilateli a vystaví dopravcem včetně zápisu sjednané výše doložky čl. 24 Úmluvy CMR.


7.     Při vzniku jakýchkoliv problémů a nejasností během přepravy, včetně zdržení nebo ohrožení sjednaných termínů přepravy je dopravce povinen neprodleně informovat objednatele o těchto skutečnostech. Dopravce je povinen informovat objednatele o jakémkoliv rozporu v průběhu přepravy s touto smlouvou a musí průběžně informovat objednatele o průběhu přepravy (přesný čas nakládky, přesný čas vykládky, prostojů, zaclení, vyclení, apod..) Řidiči se prokazují negativním testem / ukončeným očkováním na nakládce a vykládce proti COVID-19.


8.     Objednatel vyžaduje prioritně písemné sjednání této přepravní smlouvy. Pokud dopravce uzavření smlouvy písemně nepotvrdí, ale přistaví vozidlo k nakládce a objednatel ho naloží, pak je obsah této smlouvy tímto činem potvrzen dopravcem a obě strany prohlašují, že tato smlouva věrně zachycuje obsah sjednané přepravní smlouvy.


9.     Pokud dopravce bude plnit bez písemného souhlasu objednatele tuto přepravní smlouvu za pomoci dalšího subdodavatele, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši desetinásobku ceny přepravy. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí dopravce objednateli za porušení sjednané ochrany obchodního tajemství, dle této smlouvy.


10.     Dopravce se zavazuje mít k dispozici u nakládky veškeré potřebné zajišťovací materiály na upevnění nákladu, podle uváděného druhu nákladu. Případně je povinen na vlastní náklady zajistit tento materiál, aby byla zásilka zajištěna v souladu s bezpečnostními předpisy. Dopravce je povinen řádně provést veškerá celní a obdobná řízení prováděna při vykonávání přepravy. Pokud objednatel uzavře přepravní smlouvu s dopravcem a vznikne nějaká škoda, z důvodu nedodržení pokynů objednatele dopravcem, zavazuje se dopravce objednateli, že mu nahradí vzniklé škody.


11.     Dopravce je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši sjednané ceny přepravy, za každé jednotlivé porušení následujících povinností: nedodrží dohodnutý termín nakládky, neprovede řádnou kontrolu stavu zásilky či jejího obalu, neprovede kontrolu uložení zásilky před zahájením přepravy, neinformuje objednatele ihned na nakládce či ihned na vykládce o rozporech nákladního listu CMR s touto
smlouvou, nedodrží povinnost informovat objednatele ihned o zdržení nebo ohrožení sjednaných termínů přepravy, nemá k dispozici nebo správně nepoužije nutné nástroje k řádnému upevnění zásilky, neučiní ihned na nakládce či ihned na vykládce sjednané zápisy do nákladního listu CMR, nedoručí řádně fakturu objednateli včetně sjednaných příloh ve sjednaném termínu, nezašle řádně objednateli přepravní doklady.


12.     Toto znění přepravní smlouvy nahrazuje veškerá předchozí jednání o této smlouvě a obsahuje úplné znění přepravní smlouvy ve smyslu §1740 odstavce 3 a §2555 Občanského zákoníku. Jakýkoliv návrh na změnu znění této smlouvy ze strany dopravce se považuje za dodatek k této smlouvě, pokud byl písemně akceptován objednatelem. Pokud je však uzavřena mezi smluvními stranami jakákoliv rámcová smlouva nebo další smluvní ujednání, popřípadě postupy pro provádění přeprav konkrétních projektů nebo zákazníků, pak se smluvní vztah mezi stranami řídí přednostně znění takové rámcové smlouvy, kdy její ujednání mají přednost, před zde uvedenými podmínkami a tato přepravní smlouva nemění ustanovení rámcové smlouvy.


13.     Cena uvedená za přepravu je cena smluvní, v které jsou zahrnuty veškeré poplatky související s přepravou zásilky. Ve sjednané ceně je zahrnuto i 5 kč – příplatek za sjednaný čl. 24 Úmluvy CMR, za sjednanou konkurenční doložku, za použití hlídaných parkovišť, provádění nakládky a vykládky zásilky, a expresní příplatek. Jakékoliv další navýšení sjednané ceny musí být písemně odsouhlaseno objednatelem.


14.     Strany se dohodly, že pro tento smluvní vztah neplatí §2050 zákona č. 89/2012 Sb. a objednatel má právo na náhradu škody i na zaplacení smluvních pokud. Výše jednotlivých smluvních pokut vyjadřuje
právní zájem objednatele na řádném plnění této smlouvy, a obě strany jsou s výší vyjádřeného zájmu srozuměny a akceptují danou výši jako přiměřenou. Smluvní pokuta je splatná 7 dní od odeslání výzvy
objednatele. Cenou přepravy pro účely výše smluvní pokuty se rozumí sjednaná základní cena přepravného včetně DPH. Dopravce není povinen uhradit smluvní pokuty sjednané touto přepravní smlouvou, pokud porušené povinností bylo způsobeno vyšší mocí.


15.     Strany se domluvily, že objednatel bude hradit faktury dopravce v nejbližší platební den objednatele, který nastane po uplynutí 60 dní od doručení řádné faktury dopravce objednateli, včetně všech požadovaných příloh v listinné formě. Platebním dnem je pátek. Požadovanými přílohami k faktuře jsou 2 kusy potvrzených originálních nákladních listů CMR a ostatní doklady vyžadované v jiné části této smlouvy. Všechny doklady musí být náležitě potvrzeny a orazítkovány běžným způsobem a spolu s fakturou doručeny na adresu objednatele do 7 dní po ukončení přepravy. Faktura bez požadovaných příloh nebo neobsahující číslo přepravní smlouvy objednatele není stranami považována za způsobilou pro zaplacení přepravného objednatelem.


16.     Smluvní poměry mezi stranami se řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) Úmluvou CMR a dalšími právními předpisy platnými v ČR nebo v EU. Náhradová povinnost dopravce za škody na zásilce je omezena ve smyslu čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR limitem 8,33 x XDR (Zvláštní práva čerpání) x hrubá hmotnost zásilky, vyjma hrubé nedbalosti dle čl. 29 Úmluvy CMR a náhradová povinnost objednatele za škody vzniklé dopravci je omezena z jedné přepravy limitem 1000 x XDR (Zvláštní práva čerpání). XDR je určené kurzem ČNB pro den započetí přepravy.


17.     Bude-li mezi stranami písemně sjednána náhrada nákladu za marný nájezd, objednatel a dopravce si pro takový případ vzájemně sjednali, že marný nájezd bude dopravcem objednateli fakturován vždy bez DPH, protože při marném nájezdu nedošlo ke sjednanému plnění, zboží nebylo naloženo.


18.     Pokud nastane při přepravě škoda, jejíž riziko vzniku nebylo pojištěno odpovědnostním pojištěním dopravce, tak se sjednává právo objednatele použít všechny pohledávky dopravce vůči objednateli na
jistotu ve smyslu §2012 občanského zákoníku k zajištění úhrady práva na náhradu škody do předpokládané výše škody. Dopravce je povinen prokázat objednateli, že vzniklá škoda bude kryta z pojištění odpovědnosti
dopravce, jinak bude sjednaná jistota uvolněna až po uhrazení náhrady škody, jestliže se strany nedohodnou jinak.


19.     Pokud objednatel a dopravce uzavřeli tuto přepravní smlouvu, tak činí dopravce slib odškodnění objednateli k náhradě škody, včetně nákladů na vymáhání škody, která by objednateli v souvislosti s
přepravou vznikla.


20.     Případné spory z této přepravy se zavazují strany řešit smírně a pokud nebude dosaženo smíru, může kterákoliv ze stran vést soudní spor u místně příslušného soudu podle sídla objednatele.


21.     Údaje o osobách, ceny přepravy či specifických podmínkách přepravy, místu nakládky či vykládky, které byly dopravci sděleny při sjednání přepravy či v průběhu přepravy nebo které vyplývají z dokladů
předaných dopravci v souvislosti s přepravou, představují součást obchodního tajemství objednatele přepravy, a dopravce je smí využít výhradně k plnění této přepravní smlouvy. Jakékoliv jiné použití či
zpřístupnění jiným osobám je považováno za nekalou soutěž, a to až jeden rok po ukončení přepravy na území jakéhokoliv státu kontinentu Evropa.


22.     Bez předchozího souhlasu objednatele není dopravce oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za objednatelem třetí osobě.

V platném a účinném znění od 01.02.2022

stěhovák
bottom of page