top of page

PODMÍNKY A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Společnost Bee Brand s.r.o., IČ: 05385784, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262836 (dále jen „správce“) stanoví v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) tyto Podmínky a informace o zpracování osobních údajů (dále jen „podmínky“), které se týkající zpracovávání a ochrany osobních údajů.
1.2  Správce zpracovává v rámci své podnikatelské činnosti osobní údaje svých zákazníků a obchodních partnerů, přičemž toto zpracování osobních údajů upravují tyto podmínky.
1.3  Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, jež s ním uzavírají kupní smlouvu, či které u něj zadávají objednávky, v níž vystupují jako strana kupující či objednatel služby – obchodní partneři či zákazníci správce (dále jen „subjekt“).
1.4  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
1.5  Kontaktní údaje správce jsou následující:
Adresa pro doručování: Modřanská 12/92, 147 00, Praha, Česká republika
Emailová adresa: info@beebrand.cz
Telefon: 605 408 525

2.     OSOBNÍ ÚDAJE

2.1  Správce je oprávněn zpracovávat pouze osobní údaje subjektu, jež mu subjekt sám poskytne a které jsou nezbytné pro uzavření předmětné smlouvy mezi správcem a subjektem, popřípadě pro vedení účetnictví nebo splnění jiné zákonné povinnosti správce či za účelem plnění oprávněných zájmů správce.

2.2  Správce zpracovává tyto osobní údaje subjektů:

a)    jméno a příjmení fyzické osoby,

b)    doručovací adresu, adresu místa podnikání,

c)    kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu

(dále společně jako „osobní údaje“).

3.     POUŽITÍ OBECNÝCH ZÁSAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1  Při zpracovávání osobních údajů subjektů dodržuje správce mimo jiné i následující pravidla, jež jsou dále upřesněna těmito podmínkami:
a)    Zásada legitimity
Správce zpracovává osobní údaje subjektů za účelem splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, a za účelem splnění svých zákonných povinností.
b)    Zásada proporcionality
Při zpracování osobních údajů subjektů postupuje správce tak, aby byla dodržena zásada proporcionality (přiměřenosti). Způsob zpracování osobních údajů je proporcionální zejména tehdy, pokud daného účelu nelze dosáhnout jiným způsobem, čehož se správce snaží vždy docílit.
c)     Zásada transparentnosti
Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány co možná nejtransparentnějším způsobem. Za tímto účelem dodržuje správce i tyto podmínky, jež upravují způsob, rozsah a další podmínky zpracování osobních údajů subjektů.
d)    Zásada integrity a důvěrnosti
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohly být zneužity, neoprávněně zpracovávány, náhodně ztraceny, zničeny či poškozeny.
e)    Zásada omezeného uložení
Osobní údaje subjektů jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu či zákonem stanovenou dobu a po jejím uplynutí musí být beze zbytku zničeny.
f)      Zásady kvality údajů
Správce vynakládá veškeré možné úsilí k tomu, aby zpracovávané údaje byly bezchybné a kompletní.

4.     ZPRACOVÁVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1  Veškeré zpracovávání osobních údajů subjektů je prováděno v souladu s právními předpisy.
4.2  Právním základem zpracování osobních údajů je
a)    splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
b)    splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
c)    plnění oprávněných zájmů správce.
d)    ochrana životně důležitých zájmů subjektu.
4.3  V případě, že by mělo dojít ke zpracování osobních údajů z jiných zákonných důvodů a za jiným účelem, než je uveden v čl. 4.2 těchto podmínek, je k takovému zpracování nezbytný souhlas subjektu údajů.
4.4  Veškeré dokumenty, jež obsahují osobní údaje subjektů, jsou vhodně technicky a organizačně zabezpečeny a uchovávány v prostorách správce a má k nim přístup pouze omezený počet určených zaměstnanců správce, nikoliv třetí osoby, vyjma osob, které jsou se správcem smluvně zavázány smlouvou o zpracování osobních údajů (auditorské společnosti, osoby zajišťující bezpečnost prostor správce, IT podpora, pojišťovací zprostředkovatelé, lékař pracovně-lékařských služeb, reklamní společnosti zajišťující propagaci společnosti správce apod.). Tyto osoby jsou však povinny chránit osobní údaje stejným způsobem jako správce.
4.5  Správce zpracovává osobní údaje v elektronické i tištěné podobě.
4.6  Správce zpracovává osobní údaje následujícími způsoby:
a)    shromáždění,
b)    uspořádání,
c)    uložení,
d)    vyhledání,
e)    použití ke stanoveným účelům,
f)     výmaz a zničení.
4.7  Osobní údaje, jež jsou uchovávány elektronicky v interním softwaru, jsou chráněny proti přístupu třetích osob a případnému zneužití přístupovými hesly, která se pravidelně mění. Obrazovka počítače se v případě nečinnosti zamyká po uplynutí 15 minut. Fyzické nosiče elektronických dat jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob a osobní údaje uložené na nosičích jsou chráněny rovněž antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.
4.8  Osobní údaje uchovávané v tištěné podobě jsou chráněny proti přístupu třetích osob omezeným přístupem správcem určených osob a dalšími technicko-bezpečnostními opatřeními, zejména fyzickým zabezpečením v uzamčených prostorách správce mimo dosah nepovolaných osob.
4.9  V případě, že dojde k úniku osobních údajů subjektů či pokud takový únik hrozí z důvodu porušení zabezpečení osobních údajů, oznámí správce tuto skutečnost dozorovému úřadu do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl.
4.10   K automatizovanému zpracování osobních údajů správcem nedochází.

5.     PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

5.1  Subjektům údajů náleží dle platných právních předpisů určitá práva, jež jsou upravena tímto článkem podmínek, a jsou zaznamenána i v přehledné tabulce tvořící přílohu č. 1 těchto podmínek.
5.2  Subjekt má právo na informace o zpracování jeho osobních údajů dle čl. 15 odst. 1 GDPR, tedy např. o tom, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu správce zpracovává, za jakým účelem je zpracovává, po jakou dobu je ukládá a komu je zpřístupňuje. Tyto informace může na vyžádání získat na e-mailové adrese správce uvedené v čl. 1.5 těchto podmínek.
5.3  Subjekt má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává. Toto právo může subjekt uplatnit na e-mailové adrese správce uvedené v čl. 1.5 těchto podmínek.
5.4  Subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu, má-li pochybnosti o tom, že zpracování osobních údajů provádí správce v rozporu s právními předpisy.
5.5  Subjekt má právo na opravu a doplnění chybných nebo neúplných osobních údajů, pokud na takové nedostatky upozorní správce na e-mailové adrese správce uvedené v čl. 1.5 těchto podmínek, správce chybu opraví či údaje doplní.
5.6  Subjekt má právo na to, aby jeho osobní údaje byly beze zbytku zničeny, toto právo může uplatnit na e-mailové adrese správce uvedené v čl. 1.5 těchto podmínek, pokud je dán alespoň jeden z těchto důvodů:
a)    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány,
b)    osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
c)    osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění zákonných povinnost,
d)    subjekt odvolá souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány.
5.7  Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, pokud:
a)    subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit,
b)    zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
c)     subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu,
d)    správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6.     DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1  Správce je v souladu s platnými právními předpisy oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu uvedené v čl. 2.2 těchto podmínek po dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí správci, v případě vystavení daňového dokladu s uvedením těchto osobních údajů pak po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. V případě uzavření kupní smlouvy je správce oprávněn osobní údaje subjektu uložit a zpracovávat po dobu trvání kupní smlouvy a dále po dobu dalších 10 let následujících po dni ukončení této smlouvy a splnění veškerých závazků, které z ní vyplývají. Při stanovení této lhůty vychází správce z maximální délky promlčecí doby pro případné uplatňování vzájemných práv správce či subjektů vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy.
6.2  Po uplynutí doby uvedené v čl. 6.1 těchto podmínek správce osobní údaje subjektu beze zbytku zničí, ledaže je pro správce nezbytné osobní údaje subjektu nadále zpracovávat, například za účelem ochrany oprávněných zájmů správce či splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

7.     PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1  Správce předává osobní údaje ke zpracování pouze třetím osobám uvedeným v čl. 4.4 těchto podmínek.

8.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1  Tyto Podmínky a informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. ledna 2019.
8.2  Přílohu č. 1 těchto podmínek tvoří Tabulka práv subjektů.
8.3  Tyto podmínky budou pravidelně aktualizovány.
8.4  Tyto podmínky jsou v dostupné v písemné podobě v sídle správce.

Příloha č. 1 GDPR - tabulka práv subjektů

gdpr_page-0001_edited.jpg
bottom of page