Reklamace doručeného zboží

Jak postupovat při reklamaci ? 

V případě škodní události prosíme o následující postup:

 1. Pořiďte fotodokumentaci poškozeného zboží na vozidle včetně jeho SPZ ( pokud možno ) .
 2. Zapište záznam do listu CMR do kolonky k tomuto určené, nebo do dodacích listů u vnitrostátní přepravy.
 3. Odesílatel či příjemce je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky, nebo opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě.
  • Poškozením se rozumí – změna stavu ( změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení, věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu )
  • Zničením  ( se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou, a věc nelze dále používat k původnímu účelu )
  • Opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě.
 4. Kontaktujte naši firmu s informací o reklamaci přepravy – zašlete sken s fotodokumentací zásilky.
 5. Sepište reklamační zápis s vyčíslením škody. Reklamace musí být provedena vždy písemnou formou ( na kontaktní adresu, nebo na e-mail info@beebrand.cz, popř. datovou schránkou ) a to ihned po zjištění poškození zásilky nejpozději však do 3 prac. dnů od dodání zásilky.
 6. Odpovědnost Bee Brand s.r.o. se za škodu na zásilce řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Úmluvou CMR.

Podmínky přepravy :

 1. Bee Brand odpovídá odesílateli ve vnitrostátních přepravách za skutečnou škodu vzniklou na zásilce při přepravě. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dopravce neodpovídá odesílateli za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s provedením přepravy vzniknout, ani za škody vzniklé odesílateli nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky.
 2. Dopravce se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že:
  • Škoda byla způsobena odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky
  • Vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku
  • Vadným nebo nedostatečným obalem
  • V době, kdy zásilka nebyla v jeho moci
 3. Odesílatel je povinen zajistit, aby zásilka byla příjemcem prohlédnuta při jejím převzetí a případné výhrady, popisy škod a ostatní připomínky byly zapsány do listu CMR (v případě mezinárodní přepravy) či do dodacích listů (v případě vnitrostátní přepravy), příp. do reklamačního protokolu. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a osobou zastupující Dopravce.
 4. Dopravce se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví přepravních služeb.
 5. Dopravce se zprostí odpovědnosti za škodu v případě, že zákazník nějak nakládal (přebalil, opracoval, atd.) s poškozeným zbožím bez toho, aby poškozené zboží prohlédl likvidátor pojišťovny.